Location

Gulshan Avenue

 • Shop # 57, Gulshan Shopping Center Gulshan-1, Dhaka
 • 01841321045
 • 07:00 AM - 11:00 PM

Gulshan -1

 • SAM Tower, Road# 22 Gulshan-1, Dhaka-1212
 • 01841320948
 • 07:00 AM - 11:00 PM

Gulshan -2

 • Shop #4, Gulshan Bhaban Market Gulshan Circle-2, Dhaka
 • 01841321016
 • 07:00 AM - 11:00 PM

Panthapath

 • House# 20/3, Sundoram Plaza West Panthapath,Dhaka-1205
 • 01841321027
 • 07:00 AM - 11:00 PM

Dhanmondi

 • House# 56, Road# 3/A Satmosjid road, Dhanmondi.
 • 01841320945
 • 07:00 AM - 11:00 PM

Khilgaon

 • Khilgaon Chowdhury Para, Plot# C 577(A), Khilgaon, Dhaka
 • 01841321018
 • 07:00 AM - 11:00 PM

Uttara

 • House# 14, Road# 1, Sector# 3, Jasimuddin Avenue, Uttara.
 • 01841321014
 • 07:00 AM - 11:00 PM

Bashundhara R/A

 • 24/2/A Bashundhara Rd, Shop no. 4 Dhaka-1229
 • 01841 321040
 • 07:00 AM - 11:00 PM